விர்ஜின் ரிவர் சீசன் 2 நெட்ஃபிக்ஸ் இல் எந்த நேரம் இருக்கும்?

What Time Will Virgin River Season 2 Be Netflix

ஆம்! சாரா டக்டேல் ( நிலவின் நிழலில், அம்பு, நிலத்தில் வெற்று ) லிஸியை சித்தரிக்கும், ஒரு எழுத்து டெட்லைன் விவரிக்கிறது தந்திரமான, அழகு மற்றும் தடையற்ற மனக்கிளர்ச்சியின் தூள் கெக் என, அவர் கடை திருட்டுக்காக சிதைக்கப்பட்ட பின்னர் விர்ஜின் நதிக்குச் செல்கிறார்.மேலும், கிரேசன் குர்ன்சி (ரிக்கி) நிகழ்ச்சியின் சோபோமோர் பருவத்திற்கான தொடர்ச்சியான தொடராக உயர்த்தப்பட்டார்.ஸ்ட்ரீம் கன்னி நதி ஆன் நெட்ஃபிக்ஸ்